Information om föreningen

Du som är ägare till en fastighet (eller därmed jämställd egendom), som har del i samfälligheten är också automatiskt medlem i föreningen. Föreningen har f n 55 medlemmarmed olika andelstal. Totalt finns 158 andelar. Samfällighetsföreningen bildades den 30 oktober 1981.

Dess syfte är att förvalta

Gemensamhetsanläggning 1, bestående av vägar, parkeringsplatser och sopstationer.
Gemensamhetsanläggning 2, bestående av grönområde.

Anläggningarna tillkom genom ett beslut 1981-10-30. Se bifogad karta.

Föreningen har räkenskapsåret 1/7 – 30/6. Medlemmarna betalar en årlig avgift som beslutasvid årsstämman. Årsavgiften för verksamhetsåret 2017/18 är 2 300 kr/andel.

Föreningen håller föreningsstämma i Messlingen under september månad (det har utvecklatsen praxis att stämman hålls lördagen som infaller i början av september). Kallelse tillstämman ska ske senast 3 veckor före stämman. I stadgarna står det att kallelse ska ske genomanslag vid Baggårdens handelsbod (numera Messlingen Fastigheter AB:s servicehus), menstyrelsen brukar även skicka kallelse med email till medlemmarna. Motioner till stämmanskall skickas till styrelsen senast i juli månad.

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande samt fyra ledamöter. Dessutom väljstvå suppleanter. Styrelsen väljs av årsstämman för två år, ordföranden dock på ett år. Dennuvarande styrelsen finns under rubriken Styrelse.

Förvaltningen av vägar mm består bl a av skrapning under hösten samt snöröjning undervinterperioden. Under sommarhalvåret tas sly och dyl. bort på utsatta ställen.

Arbetet utförs efter avtal med en entreprenör, Stefan Rosenberg på Rosenbergs Schakt ochAllservice AB. Om du vill säkerställa att "vägstumpen" fram till din fastighet är snöröjd närdu anländer, ska du kontakta Stefan Rosenberg (0684-25053, 25053r@gmail.com, eller 070-5518107) i så god tid att plogning till din fastighet kan ske vid ordinarie plogningstillfälle.

Grönområden är avsatta för att bl a samfällighetsföreningens medlemmar ska kunna utövafritidsaktiviteter av olika slag såsom att vandra, plocka bär och svamp och åka skidor.

Många av föreningens medlemmar och gäster tycker om hundar. Det är betydligt färre somtycker om hundexkrementer liggande utefter vägarna inom vårt område, särskilt när helasäsongsmängden visar sig när snön försvinner…